آپارتمان رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه همکف- 1خوابه

10م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز دروازه ت...

نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز

200م رهن
ejareh266304133375005

21/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 2سال

40م رهن 1.7م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دومشمالی-سن بنا 17سال

50م رهن 400ت اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 25سال

50م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز تقاطع خی...

طبقه زیرزمین-سن بنا 6سال

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

20/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری جن...

طبقه اول- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

150م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری جن...

طبقه اول- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

150م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 9سال

190م رهن
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه ششم- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

90م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول- 1خوابه جنوبی-سن بنا 25سال

10م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه اول- 3خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

180م رهن
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

2خوابه -سن بنا 16سال

60م رهن 500ت اجاره
ejareh266304133375005

16/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

240م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری شم...

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 3سال

35م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فلکه یاغ...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

12م رهن 50ت اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ج...

طبقه اول- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه همکف- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

50م رهن 5م اجاره
ejareh266304133375005

13/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

13/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

100م رهن
ejareh266304133375005

13/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضا نژاد...

طبقه همکف- 1خوابه -سن بنا 9سال

95م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف- 1خوابه -سن بنا 21سال

100م رهن 200ت اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 13سال

60م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه همکف- 1خوابه -سن بنا 25سال

200م رهن
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

طبقه چهار- 3خوابه -سن بنا 12سال

260م رهن
ejareh266304133375005

12/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز تپلی باغ...

طبقه اول- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

50م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

11/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضانژاد ...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

90م رهن
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری شم...

طبقه دوم- 1خوابه -سن بنا 9سال

30م رهن 2.2م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز 13ابان

-طبقه اول- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

15م رهن 2م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قطران جن...

طبقه چهار-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 99سال

85م رهن 2.5م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز علم سازا...

طبقه سوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

20م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

08/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه زیرزمین-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز هتل مرمر...

طبقه پنجم-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

60م رهن 3.5م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی دانش...

2خوابه - نوساز

105م رهن 100ت اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه اول-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

100م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

85م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فردو...

طبقه اول- 3خوابه جنوبی-سن بنا 17سال

230م رهن
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته ی ...

طبقه سوم-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

40م رهن 1.8م اجاره
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه دوم-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

180م رهن
ejareh266304133375005

07/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

3خوابه شمالی-سن بنا 11سال

500م رهن
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ائل گلی

نوساز

100م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

طبقه چهار- 2خوابه -سن بنا 4سال

150م رهن 1.5م اجاره
ejareh266304133375005

06/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز منصور ئ ...

زيربنا 70متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

70م رهن 300ت اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز طالقانی

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 1م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلکار

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

90م رهن
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 30سال

50م رهن 3م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جدیری

نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

100م رهن 1.2م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ویلاشهر

زيربنا 93متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

100م رهن 1.4م اجاره
ejareh266304133375005

05/05/1399جزئیات