مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک اجاره - بورس اجاره املاک تبریز

مغازه تبریز گجیل

طبقه همکف-زيربنا 21متر-سن بنا 10سال

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

02/11/1398جزئیات

مغازه تبریز ابوریحان

زيربنا 24متر-سن بنا 10سال

40م رهن 5.5م اجاره
ejareh266309146677459

19/10/1398جزئیات

مغازه تبریز خاقانی

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 1سال

60م رهن
ejareh266309146677459

15/10/1398جزئیات

مغازه تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 38متر-سن بنا 12سال

20م رهن 6م اجاره
ejareh266309146677459

10/10/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

طبقه همکف-زيربنا 12متر-سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

07/10/1398جزئیات

مغازه بخشایش ولیعصر جنو...

طبقه همکف-زيربنا 24متر-سن بنا 9سال

10م رهن 2.2م اجاره
ejareh266309146677459

05/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصر

طبقه همکف-زيربنا 17متر- نوساز

2م رهن 1.15م اجاره
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز شریعتی

زيربنا 25متر-سن بنا 5سال

10م رهن 900ت اجاره
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز ائل گلی

زيربنا 21متر-سن بنا 11سال

40م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

01/10/1398جزئیات

مغازه تبریز پاساژوالمان...

طبقه زیرزمین-زيربنا 14متر-سن بنا 10سال

35م رهن
ejareh266309146677459

28/09/1398جزئیات

مغازه تبریز مارالان

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 14سال

55م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز اسکان 1

طبقه زیرزمین-زيربنا 22متر-سن بنا 13سال

10م رهن 1.9م اجاره
ejareh266309146677459

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز جدیری

طبقه همکف-زيربنا 6متر-سن بنا 20سال

100م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

27/09/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 18متر- نوساز

6م رهن 1.2م اجاره
ejareh266309146677459

26/09/1398جزئیات

مغازه تبریز گلباد

طبقه همکف-زيربنا 13متر- نوساز

10م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

24/09/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور جدید...

طبقه همکف-زيربنا 21متر-سن بنا 1سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

23/09/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

طبقه همکف-زيربنا 10متر-سن بنا 10سال

8.5م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

20/09/1398جزئیات

مغازه تبریز مقصودیه

زيربنا 17متر-سن بنا 10سال

10م رهن 1.9م اجاره
ejareh266309146677459

14/09/1398جزئیات

مغازه تبریز شیخ الرییس

زيربنا 20متر-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

04/09/1398جزئیات

مغازه تبریز خیابان باغش...

زيربنا 32متر- نوساز

25م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

03/09/1398جزئیات

مغازه تبریز اول جدیری

طبقه همکف-زيربنا 20متر-سن بنا 9سال

20م رهن 2.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

مغازه تبریز اول جدیری

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سن بنا 9سال

20م رهن 4.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/08/1398جزئیات

مغازه تبریز رضا نژاد

طبقه همکف-زيربنا 17متر-سن بنا 8سال

75م رهن
ejareh266309146677459

23/08/1398جزئیات

مغازه تبریز ولیعصر

زيربنا 23متر-سن بنا 99سال

30م رهن 3.5م اجاره
ejareh266309146677459

14/08/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

30م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

15/07/1398جزئیات

مغازه تبریز تربیت

طبقه اول-زيربنا 35متر- 1خوابه

15م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

01/07/1398جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

-طبقه زیرزمین-زيربنا 10متر

10م رهن 1.4م اجاره
ejareh266309146677459

28/06/1398جزئیات

مغازه تبریز چایکنار

-طبقه همکف-زيربنا 45متر

20م رهن 3.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/06/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

25م رهن 2.8م اجاره
ejareh266309146677459

25/06/1398جزئیات

مغازه تبریز تبریز

-طبقه اول-زيربنا 50متر

3م رهن 1.3م اجاره
ejareh266309146677459

31/05/1398جزئیات

مغازه تبریز چهارراه منص...

طبقه همکف-زيربنا 40متر-سن بنا 3سال

10م رهن 3م اجاره
ejareh266309146677459

24/05/1398جزئیات

مغازه تبریز آزادی

زيربنا 16متر- نوساز

1.2م رهن 700ت اجاره
ejareh266309146677459

20/05/1398جزئیات

مغازه تبریز رضانژاد

زيربنا 30متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

12/05/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 27متر- نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

25/04/1398جزئیات

مغازه تبریز امام

زيربنا 15مترغربی- نوساز

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

19/04/1398جزئیات

مغازه تبریز منصور

زيربنا 22متر- نوساز

10م رهن 850ت اجاره
ejareh266309146677459

17/04/1398جزئیات

مغازه تبریز جاده تهران

طبقه همکف-زيربنا 40متر- نوساز

10م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

15/04/1398جزئیات

مغازه تبریز ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 40متر- نوساز

15م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

12/04/1398جزئیات

مغازه تبریز پاستور قدیم...

زيربنا 19متر-سن بنا 30سال

5م رهن 1.5م اجاره
ejareh266309146677459

09/04/1398جزئیات

مغازه تبریز بازا

زيربنا 8متر- نوساز

30م رهن 6م اجاره
ejareh266309146677459

06/04/1398جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

زيربنا 15متر- نوساز

5م رهن 2م اجاره
ejareh266309146677459

02/04/1398جزئیات

مغازه تبریز چایکنار

طبقه همکف-زيربنا 28متر-سن بنا 10سال

10م رهن 1.7م اجاره
ejareh266309146677459

26/03/1398جزئیات

مغازه تبریز آبرسان

طبقه زیرزمین-زيربنا 11متر-سن بنا 12سال

5م رهن 1م اجاره
ejareh266309146677459

23/03/1398جزئیات

مغازه تبریز منصور

زيربنا 20متر- نوساز

50م رهن 100ت اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 27متر-سن بنا 99سال

50م رهن 12م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز ابرسان

زيربنا 22متر- نوساز

50م رهن 9م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز ولی عصر

زيربنا 20متر- نوساز

30م رهن 9م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز بازار

طبقه همکف-زيربنا 20متر- نوساز

50م رهن 4.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 47متر-سن بنا 5سال

20م رهن 4.5م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات

مغازه تبریز امام -

طبقه همکف-زيربنا 38متر-سن بنا 9سال

20م رهن 4م اجاره
ejareh266309146677459

26/02/1398جزئیات